Rejestracja jako członek

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. adresu e-mailowego przez Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości  z siedzibą przy  ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS nr 0000887650, NIP:7812018471, REGON: 388354556 dla celów informacji marketingowych na temat produktów i usług w tym produktów i usług wynikających z umów sponsorskich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili bezpłatnie wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail administratora tj. biuro@ptlo.org.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna

Opłata członkowska: 150.00 zł
Statut

I Nazwa, charakter prawny, teren działania i siedziba

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości” zwane w dalszej części statutu PTLO.

§ 2

PTLO jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. PTLO z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania PTLO jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych PTLO może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

Siedzibą władz PTLO jest miasto Poznań.

§ 4

PTLO może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 5

PTLO może powoływać Radę Naukową, oddziały terenowe, sekcje naukowe oraz inne jednostki, a także komisje, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu oraz na zasadach obowiązujących przepisów prawa polskiego i regulaminów PTLO.

§ 6

PTLO opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, ale do wykonywania określonych zadań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

II Cel statutowe i środki do ich realizacji

§ 7

Celem działania PTLO jest:

1.      Upowszechnianie wiedzy, opartej o wyniki wiarygodnych badań naukowych, o postępach w diagnostyce i leczeniu otyłości oraz jej powikłań wśród lekarzy oraz innych pracowników ochrony zdrowia, a także pacjentów.

2.      Inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie otyłości oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej.

3.      Integrowanie różnych środowisk systemu opieki zdrowotnej w celu interdyscyplinarnego zapobiegania i leczenia otyłości w Polsce.

4.      Promocja zdrowego stylu życia.

§ 8

PTLO realizuje swoje cele poprzez:

1.      Opracowanie optymalnej strategii postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i terapeutycznego otyłości oraz jej powikłań.

2.      Przygotowanie, aktualizację i upowszechnianie standardów kompleksowego leczenia otyłości w oparciu o wiarygodne dowody naukowe.

3.      Przygotowanie, aktualizację i koordynowanie systemu szkoleń zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia) w zakresie diagnostyki i leczenia otyłości oraz jej powikłań.

4.      Organizowanie posiedzeń, zjazdów naukowych, konferencji i kongresów.

5.      Propagowanie i organizowanie wymiany naukowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji.

6.      Współuczestniczenie w tworzeniu, wydawaniu książek, czasopism, broszur związanych z celami PTLO.

7.      Prowadzenie działalności popularnonaukowej, akcji profilaktycznych i edukacyjnych portali internetowych i akcji informacyjnych w sieci komputerowej.

8.      Współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz organami administracji publicznej.

9.      Współpracę naukową z innymi krajowymi i zagranicznymi towarzystwami o podobnym profilu działania.

10.   Opiniowanie, wnioskowanie, ocenianie projektów i postulatów związanych z przedmiotem działalności PTLO.

11.   Współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i rozwiązywaniu problemów dotyczących jej działalności, a szczególnie współdziałanie z izbami lekarskimi, odpowiednimi władzami państwowymi i samorządowymi, mediami oraz innymi organizacjami.

§ 9

Dla realizacji celów statutowych PTLO może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) która obejmuje:

1.      Działalność wydawniczą (PKD: 18.11; 18.12; 18.13; 58.11; 58.12; 58.13; 58.14; 58.19).

2.      Działalność usługową w zakresie badań naukowych (PKD: 72.19; 74.90; 80.42; 85.12; 85.59; 85.60).

3.      Działalność reklamową i promocyjną (PKD: 59.11; 59.12; 59.13; 59.14; 59.20; 73.12; 82.30).

4.      Działalność pomocniczą (PKD: 32.99; 68.20; 79.90; 91.33).

III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie PTLO dzielą się na:

a.      zwyczajnych,

b.      honorowych,

c.      wspierających.

§ 11

Członkiem PTLO może być lekarz lub inna osoba będąca członkiem zespołu terapeutycznego w leczeniu pacjenta chorego na otyłość, po wstępnej rekomendacji tej osoby przez współpracującego z nią lekarza i akceptacji przez Zarząd PTLO. 

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 12

Członek zwyczajny zostaje przyjęty do PTLO na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd Główny po złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji, zaopiniowanej 
przez Zarząd Oddziału, w przypadku jego istnienia. 

 

§13

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Czynnego udziału w zjazdach, posiedzeniach, konferencjach, sympozjach naukowych i kongresach PTLO oraz jego sekcjach na warunkach finansowych określonych 
przez organizatora.

2. Czynnego i biernego wyboru do władz PTLO.

3. Przedstawiania kandydatów na członków honorowych, wspierających oraz kandydatów do władz PTLO.

4. Przedstawiania wniosków dotyczących działalności PTLO.

5. Ubiegania się o stypendia naukowe PTLO.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. Aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych PTLO.

2. Przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i regulaminów PTLO.

3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15

Członkostwo honorowe nadawane jest przez Zarząd Główny osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów PTLO.

§ 16

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz opłat za uczestnictwo w zjazdach, kongresach i sympozjach organizowanych przez PTLO.

§ 17

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością PTLO, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz PTLO. Członek wspierający zostanie przyjęty przez Zarząd Główny, zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji.

Utrata członkostwa w PTLO członka wspierającego następuje wskutek: dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu PTLO, niespełnienia zobowiązań wymienionych w deklaracji zgłoszeniowej do PTLO, a także w przypadku śmierci osoby fizycznej, czy likwidacji osoby prawnej.

§ 18

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1. Śmierci.

2. Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu.

3. Automatycznego wykluczenia przez Zarząd Główny z powodu rocznego zalegania z opłatą składki członkowskiej. Członek PTLO może być ponownie przyjęty pod warunkiem uiszczenia wszystkich zaległych składek.

4. Wykluczenia z PTLO przez Zarząd Główny za działalność na szkodę PTLO.  Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu z PTLO przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków PTLO.

IV Władze PTLO

§ 19

1. Władzami PTLO są:

a) Walne Zebranie Członków PTLO, zwane również w dalszej części niniejszego Statutu WZC,

b) Zarząd Główny,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Członkiem władz PTLO nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego na karę pozbawienia wolności. W przypadku skazania w trakcie trwania kadencji członkostwo we władzach ustaje z dniem zapadnięcia prawomocnego wyroku.

3. Kadencja władz wybieralnych PTLO trwa 2 (dwa) lata, jest równoczesna, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Członkowie Zarządu Głównego mogą być wielokrotnie wybierani do władz PTLO, z zastrzeżeniem, że pełnienie funkcji Prezesa i Wiceprezesa może trwać tylko przez jedną kadencję, z możliwością ponownego wyboru tej samej osoby na to samo stanowisko po upływie okresu minimum dwóch kadencji tj. 4 (czterech) lat.

4. Uchwały władz, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

5. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenia za wykonywane czynności związane z pełnioną funkcją i realizacją zadań statutowych oraz zwrot kosztów podróży na posiedzenia. Szczegóły dotyczące wynagrodzenia, w szczególności jego wysokości oraz częstotliwości wypłaty oraz zasady zwrotu kosztów podróży zostaną uregulowane w uchwale Walnego Zebrania Członków PTLO.

6. Mandat wybieralnych Władz PTLO wygasa z dniem wyboru nowych Władz PTLO na nową kadencję. 

7. Uzupełnianie składu wybieralnych Władz PTLO odbywa się w takim samym trybie i na takich samych zasadach jak wybory Władz PTLO, przy czym nowo wybrany członek Władz PTLO powoływany jest na wspólną kadencję z dotychczasowymi Władzami PTLO.

8. Głosowanie nad uchwałami poza posiedzeniami stowarzyszenia władz PTLO może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku udziału 
w posiedzeniach lub zebraniach Władz PTLO i głosowaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, musi zostać wskazane w zawiadomieniu o tym posiedzeniu lub zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

9. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach lub zebraniach władz PTLO odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

a)      transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

b)     dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek stowarzyszenia władz PTLO może wypowiadać się w toku obrad,

c)      wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia lub zebrania.

§ 20

1. Najwyższą władzą PTLO jest Walne Zebranie Członków PTLO zwołane przez Zarząd Główny.

2. WZC PTLO może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. WZC PTLO wybiera przewodniczącego i sekretarza tego zebrania spośród delegatów.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków PTLO należy:

1.      Uchwalanie głównych kierunków działalności PTLO na najbliższą kadencję.

2.      Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

3.      Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4.      Wybór Prezesa-Elekta i członków Zarządu Głównego PTLO oraz Komisji Rewizyjnej.

5.      Zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

6.      Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.

7.      Zatwierdzanie terminu następnego zwyczajnego WZC PTLO.

8.      Rozpatrywanie spraw i wniosków wniesionych na obrady przez Zarząd Główny.

9.      Udzielanie Zarządowi Głównemu pełnomocnictwa do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego PTLO.

10.   Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków PTLO a nie uwzględnionych w porządku obrad, jeśli uzyskają akceptację co najmniej połowy delegatów obecnych na Zebraniu.

11.   Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu PTLO.

§ 22

1. Uchwały WZC PTLO zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

2. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa oraz rozwiązanie się PTLO następuje na podstawie Uchwały WZC PTLO, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków.

3. W celu dokonania zmian w Statucie wybiera się w głosowaniu tajnym Komisję Statutową, a następnie określa tryb dokonywania zmian, sposób ich konsultacji, czas trwania prac Komisji i zgłaszania poprawek.

§ 23

O terminie, miejscu i porządku obrad WZC PTLO Zarząd Główny zawiadamia delegatów na piśmie listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka PTLO jako adres 
dla doręczeń co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania.

§ 24

Nadzwyczajne WZC PTLO jest zwołane przez Zarząd Główny:

1.      Z własnej inicjatywy przy poparciu zwykłej większości członków Zarządu Głównego.

2.      Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3.      Na wniosek co najmniej 1/3 członków PTLO.

Nadzwyczajne WZC PTLO jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 25

W skład Zarządu Głównego wchodzi:

1.      Prezes,

2.      Prezes-Elekt,

3.      Wiceprezes,

4.      Past-Prezes (ustępujący Prezes),

5.      Sekretarz,

6.      Skarbnik,

7.      4 członków,

8.      Redaktor Naczelny czasopisma wydawanego pod patronatem naukowym PTLO.

Prezesa-Elekta i pozostałych wybieralnych członków wybiera na daną kadencję WZC, zwykłą większością głosów. Zarząd Główny wybierany jest spośród członków PTLO.

§ 26

1. Prezesem Zarządu Głównego PTLO zostaje Prezes-Elekt wybrany w wyborach na poprzednią kadencję. Jeżeli Prezes-Elekt ustąpił z tej funkcji w okresie kadencji, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru Prezesa na zasadach wyboru innych osób wchodzących w skład Zarządu Głównego.

2. Na wniosek Prezesa, Zarząd Główny wybiera ze swojego składu Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. 

3. W przypadku zgonu, odwołania lub pisemnej rezygnacji Prezesa obejmuje tę funkcję Wiceprezes.

4. Funkcje w Zarządzie Głównym ustają w wyniku dobrowolnej rezygnacji lub utraty praw członka PTLO.

5. W wypadku ustania funkcji innej osoby wybieranej przez WZC, Zarząd Główny dokooptuje nową osobę spośród członków zwyczajnych PTLO na wniosek Prezesa.

6. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie Rady Naukowej, Przewodniczący Oddziałów, Przewodniczący Sekcji oraz inne osoby po zaproszeniu przez Prezesa. Wszystkie te osoby dysponują głosem doradczym

7. Rada Naukowa, Przewodniczący Oddziałów oraz Przewodniczący Sekcji stanowią ciało doradcze (bez prawa głosu) podczas podejmowania strategicznych decyzji przez Zarząd Główny.

8. Ustanawia się dwuletnią kadencyjność Rady Naukowej, Przewodniczących Oddziałów i Przewodniczących Sekcji z możliwością reelekcji.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1.      Reprezentowanie PTLO na zewnątrz.

2.      Realizowanie celów statutowych przez kierowanie działalnością PTLO zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami WZC PTLO.

3.      Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu.

4.      Uchwalanie planów działalności naukowej oraz opracowywanie sprawozdań.

5.      Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności.

6.      Proponowanie i przyznawanie nagród oraz stypendiów naukowych.

7.      Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

8.      Zarządzanie majątkiem i funduszami PTLO oraz przyjmowanie darowizn i zapisów.

9.      Powoływanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Naukowego oraz uchwalanie regulaminów jego działalności.

10.   Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Członków PTLO.

11.   Nadawanie lub wnioskowanie o pozbawienie członkostwa honorowego.

12.   Podejmowanie uchwał o wykluczeniu z PTLO oraz skreśleniu z listy członków osób prawnych - członków wspierających.

§ 28

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa.

2. Do reprezentowania PTLO i składania oświadczeń w imieniu PTLO uprawnieni są jednoosobowo Prezes albo Wiceprezesa Zarządu Głównego.

3. Jednakże przed zaciąganiem zobowiązań majątkowych w imieniu PTLO wymagane jest uprzednio uzyskanie przez Prezesa albo Wiceprezesa Zarządu Głównego opinii Skarbnika Zarządu Głównego odnośnie zaciąganego zobowiązania. Opinia Skarbnika może zostać wyrażona pisemnie bądź w formie elektronicznej.

4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. 

5. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

§ 29

W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzi Prezes, Prezes-Elekt, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik.

§ 30

1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością PTLO w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny.

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb.

§ 31

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 3 (trzech) członków. Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu w danej kadencji. Członkowie Komisji Rewizyjnej PTLO nie mogą być członkami Zarządu Głównego PTLO ani nie mogą pozostać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności PTLO ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności; przy czym okresowe kontrole winny odbywać się nie rzadziej niż raz w roku.

2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

3. Występowanie z wnioskiem w przedmiocie zwołania nadzwyczajnego WZC PTLO.

4. Występowanie na WZC PTLO z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.

§ 33

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub przez niego wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego, jak i Prezydium Zarządu Głównego z głosem doradczym. Szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez WZC PTLO.

2. Funkcja Przewodniczącego lub członka Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek zgonu, dobrowolnej rezygnacji lub utraty praw członka PTLO.

3. Po ustaniu funkcji jednej lub dwóch osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej na ich miejsce zostają wybrane osoby będące członkami zwyczajnymi PTLO. Decyzje o konieczności ich wyboru podejmuje Komisja Rewizyjna. Jeżeli ustanie funkcja więcej niż dwóch osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej należy dokonać nowego jej wyboru przez nadzwyczajne WZC PTLO.

V Rada Naukowa oraz Oddziały Terenowe Towarzystwa

§ 34

1. Zarząd Główny może powołać Radę Naukową PTLO.

2. Do Rady Naukowej mogą zostać powołani eksperci w dziedzinach będących przedmiotem działalności PTLO.

3. Członek Rady Naukowej może zostać powołany z osób nie będących członkiem PTLO, na podstawie uchwały Zarządu Głównego. 

4. Członkowie Rady Naukowej stanowią ciało doradcze (bez prawa głosu) podczas podejmowania decyzji przez Zarząd Główny.

5. Członkowie Rady Naukowej mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją działalność na rzecz PTLO. Szczegóły dotyczące wynagrodzenia, w szczególności jego wysokości oraz częstotliwości wypłaty zostaną uregulowane w uchwale Walnego Zebrania Członków PTLO.

6. Ustanawia się dwuletnią kadencyjność Rady Naukowej, z możliwością reelekcji.

§ 35

1. W przypadku zgłoszenia wniosku przez co najmniej 10 (dziesięciu) członków Towarzystwa, na podstawie uchwały Zarządu Głównego, może powstać Oddział Terenowy Towarzystwa.

2. Teren działalności Oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny. 

§ 36

1. Władzami Oddziału są: 

a)      Walne Zebranie Członków Oddziału,

b)     Zarząd Oddziału,

c)      Komisja Rewizyjna Oddziału. 

2. Praca we władzach Oddziału Towarzystwa odbywa się wyłącznie na zasadach pracy społecznej.

3. Kadencja władz wybieralnych Oddziału Towarzystwa trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 

4. Wybieralni członkowie władz Towarzystwa mogą pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez 2 (dwie) kolejne kadencje.

5. W razie, gdy skład władz Oddziału Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 37

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału raz na 2 (dwa) lata.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

§ 38

W zakresie kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału znajduje się:

1.      Uchwalenie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

2.      Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

3.      Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

4.      Wybór Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 39

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków oddziału Towarzystwa pisemnie lub w formie elektronicznej co najmniej 
na 14 dni przed terminem Zebrania.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane na żądanie Zarządu Głównego, na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemny wniosek 1/4 liczby członków Oddziału.

3. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały. 

§ 40

Zarząd Oddziału składa się z 5 (pięciu) osób i wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. 

§ 41

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 

1.      Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa.

2.      Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych.

3.      Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie.

4.      Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału, organizowanie narad i konferencji.

5.      Składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu z bieżącej działalności.

6.      Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz Towarzystwa.

§ 42

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby.

2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 liczby członków w tym prezesa lub wiceprezesa.

VI Majątek i fundusze PTLO

§ 43

1.      Majątek PTLO stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2.      Źródłami majątku PTLO są:

a)      wpływy ze składek członkowskich,

b)     wpływy z majątku ruchomego i nieruchomości,

c)      darowizny, spadki, zapisy krajowe i zagraniczne,

d)     dotacje, zapisy, subwencje krajowe i zagraniczne od osób prawnych,

e)      odsetki bankowe oraz od innych lokat,

f)      wpływy z organizowanych imprez, zjazdów i konferencji naukowych,

g)     wpływy z działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.      Całe wpływy PTLO przeznaczone są na działalność statutową.

§ 44

Uchwała o rozwiązaniu się PTLO określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

 

VII Postanowienia końcowe

§ 45

Statut obowiązuje od dnia złożenia wniosku rejestracyjnego do Sądu.

§ 46

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania PTLO oraz powołania likwidatorów podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.